เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขออาสาพาท่านเที่ยว ทั้งทัวร์ในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ TEL 02-987-3417 , 02-987-7426, 02-9873415 FAX 02-987-6708
สะหวันนะเขต – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน

กรุงเทพฯ – มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน    

 

 

วันเดินทาง

ราคาพิเศษ จองก่อน

ราคาปกติ

1-6 . 55

1 ก.ค. ลด 1,000 บาท

7,900

9-14 . 55

1 ก.ค. ลด 1,000 บาท

7,900

19-24 .55

1 ก.ย. ลด 1,000 บาท

7,900

30 ต.ค. – 5 พ.ย.

1 ต.ค. ลด 1,000 บาท

7,900

1- 6  . 55 

1 พ.ย. ลด 1,000 บาท

7,900

6-11. 55 

1 พ.ย. ลด 1,000 บาท

7,900

21-26 . 55 

1 พ.ย. ลด 1,000 บาท

7,900

29 . 55 – 1 .56

15พ.ย. ลด 1,000 บาท

8,900

28 . – 2 . 56

15พ.ย. ลด 1,000 บาท

8,900

 

วันแรก กรุงเทพฯ
18.30 น.

พร้อมกันที่ ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ

สำหรับท่านที่อยู่แถวดินแดง รอรถ ณ ปั้ม ปตท. ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า

สำหรับท่านที่อยู่ใกล้รังสิต รอขึ้นรถ ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

19.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการ อาหารกล่อง (1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เว้
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ. มุกดาหาร นำท่านธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหาร (2) ณ ห้องอาหาร
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ ด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว) เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมรูปแบบศิลปและวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องของไทยเรา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.00 น.

นำท่านเดินทางถึง ด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก อุโมงค์ใต้ดิน ให้เราได้ระลึกถึงการต่อสู้และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสมัยสงครามเวียดนามและ ณ เมืองดงฮา ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีต จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้ เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในระบบการปกครองแบบกษัตริย์ของเวียดนามและได้รับการยืนยันจากองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน เมืองเว้ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993 ด้วย นำท่านเดินทางถึงเมือง เว้

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CENJURY HOTEL ระดับ 4 ดาว

 

 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ภัตตาคาร ณ เมืองเว้

 หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน หรือสำรวจเมืองยามค่ำคืน หรือ ช้อปปิ้งสินค้า ตามอัธยาศัย

วันที่สาม เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังเว้ – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ จากนั้นนำท่าน ชม พระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบาง ส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กัน ครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า “สงครามตรุษญวณ” ผลจากการปะทะกันในครั้งนั้นทำให้เขตพระราชฐานชั้นในหรือเรียกว่า “นครต้องห้าม” ได้รับความเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ๆ จักรพรรดิเบ๋าได่ ทำการมอบตราพระราชลัญจกรอันเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจให้กับรัฐบาลสังคมนิยม เวียดนาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด (6) ณ ภัตตาคาร ที่ชายหาดทะเลลังโค

นำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานัง ต่อไปยัง เมืองฮอยอัน โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน ยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ซึ่งรัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อร่นระยะทาง และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าในแถมเวียดนามกลางระหว่างทางแวะ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หรือ นองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก นำท่านเที่ยวชม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมอดีตความรุ่งเรืองการขนส่งทางน้ำเมืองนี้เดิมเป็นเมืองท่านานาชาติที่เจริญมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 มีเรือสินค้าเทียบท่าทั้งญี่ปุ่นและจีน เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามาหลายปีก่อนที่จะย้ายไปเมืองดานัง เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Indochine Hotel ระดับ 3 ดาว

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิตกลางคืนของผู้คนเมืองดานังตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ดานัง – เว้ – สุสาน Khai Dihn – ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกรฟังเพลงกาเว้
07.00 น. บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเว้ โดยใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไหวานเดินทางถึงเมืองเว้ นำท่านชมสุสานKhai Dihn ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบสร้างผสมผสานด้วยศิลปแบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ประดับประดาด้วยลวดลายอย่างวิจิตรตระการตาใช้เวลาถึง 11 ปี ในการก่อสร้าง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้
นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิเช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (10) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้
20.00 น.

จากนั้นลงเรือ จักรพรรดิ ล่องแม่น้ำหอม ร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่เว้

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CENJURY HOTEL ระดับ 4 ดาว

 

 

วันที่ห้า เว้ - สะหวันนะเขต – พระธาตุอิงฮัง - มุกดาหาร - ตลาดอินโดจีน - กรุงเทพฯ
05.30 น. บริการอาหารเช้า (11) ณ ห้องอาหารโรงแรม
06.00 น. อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao ถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลาง (12) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวันนะเขต
15.00 น. ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่น้ำโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร ถึงมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอินโดจีน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกให้จุใจก่อน เดินทางกลับ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (13) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ กรุงเทพฯ

วันที่หก กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ

8-10

11-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40

เดินทางจากกรุงเทพฯ

10,900

9,900

8,900

8,500

8,300

7,900

7,500

รับ มุกดาหาร

8,900

8,500

7,900

7,500

7,300

7,100

6,900

วันหยุด

11,300

10,300

9,300

8,700

8,500

8,400

8,200

อัตราค่าบริการรวม

·        ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการและค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

·        ค่าโรงแรมที่พัก  (ห้องละ 2 ท่าน)

·        ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ และค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

·        ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านตลอดการเดินทาง

·        ค่าล่องเรือในแม่น้ำหอม

·        ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000  บาทต่อท่าน

·        อัตรานี้ไม่รวม  

·        ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

·        ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)

เอกสารประกอบการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

อัตราดังกล่าวไม่รวม

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

·        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

การสำรองที่นั่ง

  • วางมัดจำท่านละ 2,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  • แฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

การชำระเงิน          

โอนเงิน  ชื่อ นายสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ  

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ประเภทออมทรัพย์
                 เลขที่บัญชี  069 - 2 – 60120-3

หมายเหตุ

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติการจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

 

*** แฮปปี้ ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน

 

ร่วมพูดคุย

ยังไม่มีใครคอมเมนท์.

แสดงความเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที
38,549 ผู้เยี่ยมชม